KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADREES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Kilińskiego 2/4 lok. 16, 42-202 Częstochowa, NIP 9492243433.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe: biuro rachunkowo księgowe, kancelaria prawna, kancelaria notarialna, firma programistyczna,
  2. sądy powszechne, sądy administracyjne, organy egzekucyjne, organy administracji publicznej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

W sytuacjach określonych przepisami RODO, przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  1. przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w przypadku gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku umownego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.